GDPR

Spracovanie a ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

V HR Innovations nám záleží na Vašom súkromí a preto robíme všetko preto, aby boli Vaše údaje v bezpečí. Taktiež v súlade s platnou legislatívou potrebujeme Váš súhlas na uchovávanie a spracúvanie Vašich osobných údajov. Či už aktívne hľadáte nové výzvy na trhu práce, alebo len chcete dostávať informácie o nových trendoch, radi Vám pomôžeme. Aby sme ale mohli spolu komunikovať, potrebujeme Váš výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Preto ak nám zasielate CV alebo máte záujem sprostredkovanie práce, kariérne poradenstvo alebo zasielanie informácií, pri prvom kontakte nám prosím zašlite spolu s Vašimi materiálmi aj nižšie uvedený súhlas s doplnením Vášho mena, adresy a dátumu, od ktorého nám súhlas udeľujete. Ak si želáte poskytnúť Váš súhlas len na niektorý(é) z uvedených účelov, ponechajte v nižšie uvedenom texte len účel(y), na ktoré nám Váš súhlas potvrdzujete.

 

Dotknutá osoba
Meno a priezvisko:
Adresa:

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti HR Innovations, s.r.o., so sídlom Fándlyho 2419/27, 900 31 Stupava, IČO: 44 390 629, zapísanej v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54704/B, tel. č. +421 905 975 483, email: info@hrinnovations.sk ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a v iných mnou poskytnutých dokumentoch, za účelom

  • sprostredkovania zamestnania a vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie
  • poskytnutia kariérneho poradenstva
  • zasielanie informácií o trhu práce a rozvoji kariéry prostredníctvom elektronickej pošty (emailom)

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.

Na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov môžu byť údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu poskytované potencionálnym budúcim zamestnávateľom, orgánom verejnej moci, či inej tretej osobe, ak je to nevyhnutné nedosiahnutie účelu, na ktorý bol poskytovateľovi udelený súhlas na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť týmto tretími osobami použité výhradne na účel, na ktorý dotknutá osoba udelila spoločnosti súhlas.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Dotknutá osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jej uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má dotknutá osoba zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jej osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

V ……………………, dňa …………………….